توجه : حریم هر شخس متعلق به خوده هر فرد میباشد و هیچکس جز خوده مشتری به ان دسترسی ندارد.